I. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela.
 2. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu, oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Właściciela.
 3. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem w wyniku akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. Usługa – darmowa usługa Konta świadczona przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu w oparciu o Regulamin na rzecz Użytkowników, stanowiąca usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
 5. Właściciel – Develtio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. KONCERTOWA 3/5 /54 02-787 WARSZAWA, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000684368 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie ,XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512440445, REGON: 367647421, właściciel Serwisu oraz usługodawca.
 6. Rezerwacja Wizyty – usługa polegająca na udzieleniu informacji o możliwych dostępnych terminach wizyt Terapeutów oraz pośrednictwo w zarezerwowaniu wizyty.
 7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rezerwacji Wizyty u Terapeuty.
 8. Terapeuta – jest osobą zawodowo zajmującą się świadczeniem usług z dziedziny psychoterapii.
 9. Konsultant – osoba zatrudniona przez Właściciela, która asystuje Użytkownikowi w procesie Rezerwacji Wizyty u Terapeuty przez Internet, lub telefonicznie.

II. Zakres Usług

 1. Serwis SENSE jest platformą umożliwiającą zakup wirtualnej wizyty Terapeuty.  Serwis SENSE  jest pośrednikiem w zakupie wizyt u Terapeutów lecz sam nie prowadzi działalności terapeutycznej. Terapeuci u których można zakupić wirtualna wizytę za pośrednictwem Serwisu są od niego niezależni i świadczą usługi na własną odpowiedzialność. Zakup rezerwacji nie wymaga posiadania Konta w Serwisie. Zakup wirtualnej wizyty odbywa się za pośrednictwem Konsultanta (dane kontaktowe są każdorazowo wskazane na  stronie: getsense.pl) , który dysponuje grafikami każdego z Terapeutów. W celu prowadzenia grafika i umawiania wizyt, Serwis korzysta z narzędzia simplybook.me (zwany dalej „SimplyBook.me”) (regulamin i polityka prywatności serwisu SimplyBook.me dostępny jest na stronie internetowej: simplybook.me/pl/terms-and-conditions). Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza akceptację regulaminu SimplyBook.me. Zakup wirtualnej wizyty odbywa się pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail Użytkownika.
 2. Serwis SENSE umożliwia Użytkownikom rezerwowanie wizyt u Terapeutów poprzez system rezerwacji SimplyBook.me. Użytkownik może dokonać rezerwacji używając metod aktualnie dostępnych na stronie Serwisu, np.:  samodzielny wybór terapeuty i dostępnego terminu, live chat, poprzez telefon  i SMS, lub poprzez e-mail (dane kontaktowe wskazane są na stronie getsense.pl). W celu korzystania z usług Serwisu, Użytkownik musi:

–     wypełnić formularz podając dane: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu oraz
–     zapoznać się z Regulaminem oraz oświadczyć, że w pełni rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
–     zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności SimplyBook.me oraz oświadczyć, że w pełni rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
–     dokonać płatności za rezerwację wizyty zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie internetowej Serwisu;
–     dodatkowo, może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w zakresie związanym z badaniem aktywności Użytkowników w ramach Serwisu w celach marketingowych;
–     wysyłając wypełniony formularz Użytkownik może wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy od Właściciela.

 1. Właściciel uprawniony będzie do udzielania Użytkownikom rabatów i upustów według swojego uznania.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie Rezerwacji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji.
 3. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych możliwości korzystania z niego przez Użytkowników.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Właściciel dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 5. Właściciel nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pandemie, pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

III. Warunki Świadczenia Usług

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie odpowiedniego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej (jednej z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez dokonanie Rezerwacji Wizyty u jednego z Terapeutów.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Właściciel może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli przedmiotowa umowa nie wynika z jego działalności zawodowej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od rezerwacji danej wizyty u Terapeuty nie przysługuje po odbyciu spotkania.
 7. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Właściciela do zwrotu należności wpłaconych przez Użytkownika na konto Właściciela, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 8. Jeżeli Użytkownik dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Właściciela, identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto podane przez Użytkownika. Właściciel zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

IV. Odpowiedzialność

 1. Właściciel jest odpowiedzialny za wywiązanie się z Umowy określonej niniejszym regulaminem polegające na rezerwacji wizyty u Terapeuty.
 2. Właściciel nie świadczy usług psychoterapeutycznych, a jedynie pośredniczy w rezerwacji terminów wykonania tych usług. Za usługi psychoterapeutyczne odpowiadają wyłącznie Terapeuci.
 3. Właściciel świadczy usługę polegającą jedynie na pośrednictwie w Rezerwacji Wizyty wirtualnej z Terapeutą i nie jest podmiotem nadzorującym usługi Terapeutów.

V. Rezerwacja Wizyty u Terapeuty

 1. Rezerwacja Wizyty u Terapeuty jest możliwa za pośrednictwem konsultanta, telefonicznie i/lub mailowo i/lub za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w zależności od tego, która z opcji będzie w danym momencie możliwa.
 2. Termin wyznaczonej wizyty będzie zależny od dostępności Terapeutów w danym momencie.
 3. Użytkownik może dokonać rezerwacji więcej niż jednego terminu wizyty, jak również zakupić pakiet wizyt, jeżeli taka możliwość jest w danym momencie wskazana w Serwisie.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów. W/w akcje nie podlegają łączeniu, chyba, że wynika to wprost z ich regulaminów.
 5. Rezerwacja Wizyty zostanie dokonana po wpłaceniu przez Użytkownika ceny wizyty.
 6. Sposoby uiszczenia płatności: poprzez systemy płatności internetowych: Stripe i Przelewy24.
 7. Spotkanie z Terapeutą jest wirtualne i odbywa się poprzez komunikator ZOOM.
 8. Po dokonaniu Rezerwacji Wizyty, Użytkownik dostanie potwierdzenie jej dokonania za pośrednictwem wiadomości e-mail.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Serwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące usług Serwisu zastrzeżenia i błędy strony prosimy zgłaszać pisząc na adres e-mail: [email protected]
 3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: [email protected]

VII. Odwołanie i przesunięcie terminu wizyty

 1. Odwołanie i/lub przesunięcie wizyty jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny, SMSowy i mailowy oraz poprzez opcje dostępne aktualnie na stronie Serwisu tj: guziki “Anuluj rezerwację” i “Zmień termin”. W przypadku przesunięcia wizyty przez Użytkownika z ponad 24-godzinnym wyprzedzeniem Serwis zaliczy wpłatę na poczet wizyty w uaktualnionym terminie. W przypadku odwołania wizyty przez Użytkownika z ponad 24-godzinnym wyprzedzeniem, Serwis dokona zwrotu pełnej opłaty lub – za zgodą Użytkownika – zaliczy wpłatę na poczet następnej rezerwacji wizyty. W wypadku odwołania przez Użytkownika wizyty na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, będzie on obciążony pełnymi kosztami wizyty, na które składają się koszty rezerwacji wizyty oraz przygotowania Terapeuty do sesji.
 2. Wizyta może zostać przesunięta lub odwołana przez Serwis w wypadku choroby lub niedyspozycji Terapeuty. W przypadku odwołania Wizyty w w/w trybie, Serwis dokona zwrotu wpłaconej przez Użytkownika kwoty, zgodnie z postanowieniami pkt. III.7-8. powyżej, lub – za zgodą Użytkownika – zaliczy wpłatę na poczet następnej rezerwacji wizyty.

VIII. Polityka Prywatności

 1. Zakres przetwarzanych danych.
  1. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa ze Serwisu
   –    
   imię i nazwisko,
   –     adres mailowy,
   –     numer telefonu
   –     dane wskazane do wystawienia faktury/rachunku,
  2. Dane zbierane w procesie profilowania opisane zostały w ustępie 8 poniżej.
 1. Administrator danych osobowych.
  1. Administratorem bazy danych jest Develtio sp. z o.o.
  2. Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega przepisów obowiązującego prawa w tym – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności wypełniając obowiązki z niej wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy.
  3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 1. Cel przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie Serwisu, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora (tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO) tj:
   –      w związku z zawartą ze Serwisem umową (usług świadczonych drogą elektroniczną – prowadzenia Konta, oraz rezerwacji wizyty u Terapeuty, wysyłania newslettera), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
   –     w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową lub z przetwarzaniem ich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
   –     w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Administrator (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe pozyskane w wyniku zawarcia umowy są przetwarzane od momentu ich pozyskania od Użytkownika do momentu:
   –      upływu okresu przewidzianego na złożenie procedury reklamacyjnej,
   –      żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/usunięcia danych osobowych lub odpowiednio skasowania Konta w wypadku korzystania Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną – prowadzenia Konta, oraz rezerwacji wizyty u Terapeuty, wysyłania newslettera (w/w żądanie spowoduje zaprzestanie realizacji w/w usługi).
  2. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody ich właściciela przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania/żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.
  3. Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
  4. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  5. Dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem ustawowym Administratora (podatkowym) będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiedniej ustawie i w celu w niej wskazanym.
 1. Przekazywanie danych osobowych.
  1. Administrator przekazuje Państwa dane jedynie podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie będącymi jego podwykonawcami (np. firmom programistycznym), oraz na żądanie o podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom). Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym z zastrzeżeniem punktu b) i c) poniżej.
  2. Witryna internetowa Administratora korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
  3. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Administratora w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.bgzbnpparibas.pl i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.
  4. Odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać pod adres mailowy: [email protected]
  5. Administrator korzysta z narządzi Google Workspace (do obsługi e-maila i pakietu biurowego – więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: workspace.google.com).
 1. Prawa właścicieli danych
  1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z usługi newslettera, Użytkownik traci możliwość korzystania z oferowanych w jego ramach usług.
  3. W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.
  4. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
  5. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych.
  1. Serwis przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług dla Użytkowników Serwisu, jest umowa (określona Regulaminem), lub odpowiednia zgoda.
  3. Administrator musi korzystać z danych Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu. Działania te obejmują również rozwój Serwisu, lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, dokonywanie analiz w celu doskonalenia świadczonych usług, oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo.
  4. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach innych niż w/w jest odrębna dobrowolna zgoda ich właściciela.
 1. Profilowanie.
  1. Profilowanie to przetwarzanie Państwa danych w sposób zautomatyzowany służący analityce i reklamie. Każdy właściciel danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
  2. Profilowane reklamy pozwalają Państwu uniknąć większej części przypadkowych reklam (wyświetlanych na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych), a pokazywane zostają w te, które są dopasowane do indywidualnych oczekiwań. Profilowanie, z którego korzysta Administrator w dużej mierze ograniczone jest do płci, wieku, zainteresowań. Dzięki niemu widziana przez Państwa reklama będzie przypominała propozycję wychodzącą naprzeciw indywidualnym potrzebom. Sprzeciw wobec profilowania spowoduje, że reklamy będą wyświetlane przypadkowo, bez względu na preferencje.
  3. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia miejscowości, w której mieszka Użytkownika.
  4. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   –      dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   –      zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   –      dopasowania treści reklam do zainteresowań użytkowników.
  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   –     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   –      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   –     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   –     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   –     „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
  6. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

IX. Postanowienia Końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa. Zmienione postanowienia obowiązują tych Użytkowników, którzy dokonali Rezerwacji Wizyty po dacie wejścia w życia zmian.
 2. Właściciel do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail: [email protected]
 3. O dokonanej zmianie Regulaminu Właściciel poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 4. Użytkownik i Profesjonalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.